پنير دانمارکی

تنگ میشه  و  سنگ میشه

                          و  جون می گیره

    خون می گیره

                                  جنگ میشه    و لنگ میشه

  می ریزه تو چشم سیاش    یه آتیشی

                       کور میشه و شور میشه و    رنگ میشه

                                  زنگ میشه  و  گنگ میشه  و  بنگ میشه

                    شک نکن   به بودنت

                              شک نکن    به موندنت

                                                                         ای   دل بیمار

         تار  غمُ بشکون

                         حنجره ی  شکُ بدر

پنجره ی امیدُ  باز  کن

            یه جور  دیگه  نیگا کن

    ببین داری   پیر میشی      سیر میشی

     اسیر میشی    خمیر    تو این چرخ با حساب 

     کتابِ  گیر میشی    دیر میشی    آخ    دیر میشی .

هنو نیومده    باس بری

           فکر نکن  دیر نمیشه    دوست داشتن

                                یا تموم نمیشه    خواستن

      همیشه    باختن  و  باختن      بابا نه یه یادگاری     نه صبر و قراری

               همیشه  رفتن  و  رفتن        باز بگو      فراریم   فراری 

/ 1 نظر / 3 بازدید