ماشين لباسشوئی

می نویسم

               چنانکه گوئی   برخاسته ام .

   گوئی نگریسته می شوم   از   زاویه ای تنگ

                به    هر چیز   می نگرم

              چنانکه  گوئی

                     دور عجیبی گرفته اند

                       هماره در چرخند                سرگیجه ی زمان .

              ( از زاویه ای تنگ     تار     در گردش )

                                                             هنگامه ی غروب است  .

/ 1 نظر / 2 بازدید

سلا م مثل منظومه ی شمسی