نفس  نفس       هو شده ام

                                                                                     به بحر تو    جو شده ام

                                                                                        خدای را     قرار من

                                                                                              ز همنفس   او شده ام  .

یه عابر شیشه ای

                  از شهر غم میگذره

                         لبش پُر  از گلایه

                                     ترانه ای می خره

 تن سردِ خیابون

            دلهره ی حضوره

          نگاهِ منگ و   حیرون

                     ستاره    بی عبوره

  شبانه های    تک تک

                   نگاره های   بی خود

                                  مرثیه های  باقی

                                              ماهی خُردِ بی رود

قدم  قدم      بی صدا

        بازم صدا     کو همصدا ؟

                به فکر   شهری تازه ام

                               شب از فسانه ها     رها

              من عابر شهر غمم

                  از شب  تو رویا  میگذرم

                 توئی که هستی باورم

                               تو رو  تا فردا  می برم  ( ۲ )

چراغ چشمک زن

            به سرخی تکرار

                       یه شیبِ ناموزون

                                          توالی دیوار

یه خونه ی ساکت

             یه شهر    بی سردار 

                     یه پنجره     تا من

                            حنجره  بی    آو اااااا ر !

        بی بی بی      بی آوار

             شـ   ـهِ  شب       بی آ  زار

                 سا    یه  ها      بی   دیوار

                    کو  کو  کو       این   جرّار  ؟

                                تِ  تِ  تِ         تِ   تکرار

              هو  هو   هو        باز  سرما

                   باز    این شب      بی    فردا

                           تَ       تَن   تَن        بی شولا

                                   بی            شرم از

                                                              شب    گوها      ( ۲ )