کارت تمومه

          صدا کدومه

                     نوا    نوای

                             بوسه و کومه

نگا   کدومه

      چشا  جنونه

            تنها   می مونه

                     غم تو    ویرونه

غما که مردند

     دلا که خوندند

            چشا  سرودند

                   خون توی خونه

                             دستا جوونه

                                  دلا   جوونه

                              دلِ  دیوونه

                                  غربت  حرومه

         زده جوونه

       خنده رو گونه

            بخت   سیا  هم

                                          هیچوقت  نمونه

             او در کنارم

                 زمان   کدومه

                      کنار دریا

                        فاصله شومه

          صدا سروده

              نگا   چی بوده

                  لبای  وحشی

                        شب هر چی بوده

                                   امروز  که مرده

                                       امشب  کدومه

        دلم سپیده

             دلش   یه دریا

                     تنم    یه ساحل

                                 اون  موج حرفا

         حرفِ یه رنگی

               حرفِ خدائی

                       اونورِ سرما

                                شبا   کجائی ؟

                               گرمه   صنوبر 

                                       برگا می رقصند

                                              آبیِ آبی

                                                   ابرا     می ترسند

                       دلت    عزیزم

                          هیچوقت  نگیره

                              دلم که  گرمه

                                       پیشت  اسیره

                   الهی  هیچوقت

                         سرما  نگیری

                                         خنده رُ لبهات

                                             برده    اسیری

                                هوا   دل انگیز

                                      خنک      بهشتی

                                            نوای دریا 

                                                    چه سرگذشتی

                                                         روز بهاری 

                                                            روز بهشتی

                                                                   خدا سروده 

                                                                           چه سرنوشتی

                  بدی     ریز  ریز

                      زمان     ریز  ریز

                          دلای برفی

                                 از عمق پائیز  ( ۲ )