دلبر همنفس من

   تو که شادی به ترانه

 تو که دلتنگیمو دادی

     به شب و شور و بهانه

تو که ناز قصه هامی

    همصدامی   پا به پامی

 توی این برزخ تردید

     تا تهِ جنون باهامی

تو که هدیه ی خدامی

   گل سرخ آسمونی

      آبی و آبی ترینی

            آره اینی تو همینی

                                                       برترینِ این زمینی  ۲

دلبر همنفس من

  تو که پرواز بلندی

     تو که آئینه ی لبخند

         به تن ساز و کمندی

تو که راز غصه هامی

       هم   ترانه      هم   نگامی

  توی تردید دل منگ

                                  یه یقین نازنینی

تو عزیزترین عزیزی

    تو فراموشی دردی

       تو امیدی و نویدی

          پس چرا ما رو ندیدی ؟

    چرا خورشیدُ کشیدی

           تو دلم با ریشه چیدی

              با تبرزین یه نیرنگ

                  یه هویی تو سر رسیدی 

                                                           آره اینی تو همینی

                                                                تو سزاوار زمینی

                                                                   برترین   این زمینی   ۲