۲۴  رفته    ۲۰ ُ هوار مونده

نه دروغه   کی می دونه کی میره  ؟

تازه اگه خوب باشی  و مهربون     فقط شاید یک نفر

اونم بعضی وقتا مثل یه آهنگ آشنای محزون قدیمی

یادت بیفته   و  ناراحت شه      حالا   بیا درستش کن

بعد رفتن هم اشک می کاری   نه خنده   خنده   خنده