شک ندارم     فرشته ای

                    روح  بزرگِ  آبرو

                       صداقتِ   خیالی و

                             شهامت    یه آرزو

شک ندارم  که  موندنی

                       صاحب اصل  و  خوندنی

               ضیافت  منو  برس

                                               ای خوب من        ستودنی

         نگاه  نور        به روح من

                   تو    هستِ هست    سرور من

                                      منو ببخش       معجزه کن

                                                         ای     ناجی و   غرور من

            من   من میشم   تو با منی

                       نه گم میشم      فرو میشم

                                         اگه  بری        سرِ سوزنی  .

        قربون  خند   و    گریه هات

                فدای تو        از سر تا پات

                          این قلب پُر   ز    عشق تو

                                        همبند   سرنوشت  تو

              نذار     که من  فرو برم

                  تو این بدی  از  رو برم

                                         نذار   یه شب       خیال بشم

                                              آرزوی  محال بشم  .   ۲

به خدا    باهات میام

نگو  که   طاقت نداری

منو ببر     هر جا میری

تو اون دنیا      یا نه  پیری  .     ( ۲ )

                                                                                                    ا. راغب