اینجا در زادبوم حماسه خواستن را می توان از  کبائر معاصی بر شمرد .  آگاهی

ملحدانه  ، کفر اعظم          عشق   آگاهی متعالی    از مصادیق بارز کفر     

نفرت مقدس   که همه روزه در بوق و کرنا می شود در آژانس دروغ پراکنی 

شرم مقدس که دیگر بنیان خانواده ؛ آه ( راست کردار و گفتار و پندار ) دروغ که

زمانی بی  اندازه منفور بود   حال چه ؟    حال چه ؟   خود نفرت چگونه است ؟

چه  بوده ایم ؟  این چه دگردیسی است ؟     ملتی با پیشینه ی    عظیم فرهنگی

می گویند : این بیماری ای جهانی است ما به سرعت در حال جهانی شدن .

دو تن    دو نفرت   دو شرم    دو دروغ  دو تن ربع قرن بعد از فتح

می گوید : دوستت دارم        جواب گفته : دوستم بدار 

می گوید : بالاتر    می پرستم       جواب گفته : فدا می شویم 

دو تن    آکنده از  نفرت  و  شرم  و  دروغ

دوستدار نفرت   پرستنده ی شرم    فدای دروغ  

فرافکنی ( آمریکا اخه _  فلسطین    همه رو کشتند _ عراق ، افغانستان   دو ملت

دوست و همسایه و وفادار !!!  ایران سمبول جهانیان ) 

مشکل شیطان بسی بزرگ ایضا صهیونیزم بین الملل برای مدینه ی فاضله ی

فرامدرنیته ی معناگرای دین مدار  ( جمهوری اسلام پوش ) .

دیگر چه می توان گفت از انگیزش تعقل ؟        جنگ واقعی اینه برخورد همه جانبه

با بزرگترین معضل فرهنگی کشور ( مسئولان داعیه دار فرهنگ )

    حرف آخر     ((  یدا... فوق ایدیهم  )) 

  ترقیم برای عشق و احساس  .