تو را  چنان   باور   دارم

      که   دست  یافتن  و  شعر   آذیدن  را

                    آغازی      نکو باشی  .