با تو      این سکوت٬

            طعم    موجز    کلام    

     می دهد  .