کثافتای  قلبتو

       جا نذاری  روی چشام

                    بدجوری زندونی شدم

                                            توی  دو رنگی هوام  .

چرا چروک نمی خوره

                   دل پر کینه ی تو

  چرا ستون بی کسی

                   نمیشکنه سینه ی تو

    چرا مغز مبارکت

                          نیست پر کرم جورواجور

            چرا دستای گوهرت

                                                نمیره زیر این ساطور

                                                    من با تو دوستم

                                                           ولی تو

                                                              فکر کارای بدبدی

                                                         تو با من قهری همیشه

                                                                        اینا شده نمره ردی

                                                           خیال کردی ستاره ای

                                                                             من شبی پر شراره ام

                                                              خیال نکن که وا میشه

                                                                                فکر سیاهت از سرم (۲)

  چرا نمیره اون تنت

                   زیر خارا و سنگ سخت

     چرا تن بلورتو

                            نمیشکونه   غسال و تخت

           انگشتای ظریفتو

                                 پیچ نمیده     حرفای من

                   نگاه سرد و بستتو

                                                   کور نکنه شبای من  ۲

من با تو دوستم

                      ولی تو

                                  فکر کارای بدبدی

                            تو با من قهری همیشه

                                            اینا شده نمره ردی

                                خیال کردی ستاره ای

                                                   من شبی پر شراره ام

                                       خیال نکن که وا میشه

                                                           فکر سیاهت از سرم (۲)