ماه تمام     عشق و خرام

هفته به هفته    با چشام

کرم روشن      خط خطِ من

غزل خمار         آخ از این زن

                      وای از این زن

اون فرش موجی          یا ساعتِ هندی

یا دو کتابخونه              دراور و پشتی

         همه کرم         همه کرم

حتی سررسید         حتی عشق و دید

یا رنگِ پاهام                  کاور حرفام

          همه کرم         همه کرم

رنگ ملافه              ریخت و قیافه 

پن کِکِ روشن         بغض تو و من

         همه کرم       همه کرم

حرفای بلند          رنگِ سر صب

نور چراغا         حافظ  هر چی  خب

       همه کرم        همه کرم

عروسک خرسی          ترانه الکی

    توی اسید               ترس و امید 

        همه کرم        همه کرم

ماه تمام            عشق و خرام

هفته به هفته       با چشام

کرم روشن         خط خطِ من

غزل خمار                  آخ از این زن

                                 وای از این زن  .